Bs. Trần Thị Thúy Hằng (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ phép từ ngày 13/03 đến 13/09
Bs. Bùi Nhuận Quý (Khoa Tiêu Hóa ) nghỉ phép từ ngày 06/06 đến ngày 11/07