Đặt hẹn Khám bệnh

Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng) nghỉ phép từ ngày 29/09/2019 đến hết ngày 29/11/2019
Bs. Hoàng Lương (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ ngày 17/10 đến 18/10/2019
Bs. Hoàng Long (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/10/2019 đến hết ngày 19/10/2019
Bs. Bùi Nhuận Quý (Khoa Tiêu Hóa) không khám ngày 19/10/2019
Loading...