Đặt hẹn Khám bệnh

Đặt hẹn khám bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bs. Lê Thị Hồng Hải (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 19/06/19 đến hết ngày 21/06/19
Bs. Đỗ Kỳ Nhật (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 21/06/2019
Loading...