BÁC SĨ KHOA TAI MŨI HỌNG

BS. Đỗ Thị Mỹ Nữ

THS.BS. Đỗ Thị Mỹ Nữ

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

BS. Tôn Nữ Minh Hương

BS. Tôn Nữ Minh Hương

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

BS. Nguyễn Tất Cường

BS. Nguyễn Tất Cường

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

THS.BS. Nguyễn Công Sơn

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Đặng Diệu Linh

THS.BS. Đặng Diệu Linh

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Phùng Minh Hoàng Long

THS.BS. Phùng Minh Hoàng Long

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

TS.BS.CKII. Trần Anh Thư

THS.BS.CKI. Trần Anh Thư

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Đặng Nhật Quỳnh Như

THS.BS. Đặng Nhật Quỳnh Như

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS.CKI. Trương Thế Anh

THS.BS.CKI. Trương Thế Anh

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS. Trần Ngọc Quỳnh

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Đinh Tiến Trung

THS.BS. Đinh Tiến Trung

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Thái Phan Hưng

THS.BS. Thái Phan Hưng

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

BS.CKII. Nguyễn Đức Ngọc

BS.CKII. Nguyễn Đức Ngọc

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS.CKII. Trần Quý Ngọc

THS.BS.CKII. Trần Quý Ngọc

Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS.CKII. Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKII. Lê Thị Hồng Hải

Trưởng Khoa Nội Trú Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS.CKII. Trương Kim Tri

THS.BS.CKII. Trương Kim Tri

Trưởng Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

BS.CKII. Vũ Văn Khánh

BS.CKII. Vũ Văn Khánh

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

BS.CKII. Trần Cao Khoát

BS.CKII. Trần Cao Khoát

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Khoa Tai Mũi Họng

THS.BS. Hoàng Long

THS.BS. Hoàng Long

Giám đốc Khối Vận Hành Y Tế

BS.CKII. Trịnh Thị Minh Hải

BS.CKII. Trịnh Thị Minh Hải

Giám Đốc Khối Đào Tạo - Lâm Sàng Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC

TS.BS.CKII Đỗ Kỳ Nhật

BS.CKII. Đỗ Kỳ Nhật

Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC

TS.BS.CKII. Hoàng Lương

TS.BS.CKII. Hoàng Lương

Nhà sáng lập BV Tai Mũi Họng Sài Gòn - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC