Bs. Trần Thị Thúy Hằng (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ phép từ ngày 26/08 đến 28/08