Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Tim Mạch ) không khám từ ngày 08/09 đến 29/09
Bs. Trần Kiều Miên (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 07/10
Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 26/09 đến 27/09
Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 02/10 và ngày 07/10
Ts.Bs. Hoàng Lương (Khoa Tai Mũi Họng ) đi công tác từ ngày 2/10 đến ngày 12/10