Bs. Trần Kiều Miên (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 29/08
Bs. Bùi Nhuận Quý (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 19/08
Bs. Đinh Tiến Trung (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ phép từ ngày 21/08 đến 25/08