Bs. Trần Kiều Miên (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 11/11
Ts.Bs. Hoàng Lương (Khoa Tai Mũi Họng ) đi công tác từ ngày 13/11 đến ngày 16/11