Bs. Trần Thị Thúy Hằng (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ phép từ ngày 13/03 đến 13/09