Lịch khám bệnh Quận 1

6 - 8 - 9 - 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương

BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

BS.
Nguyễn Tất Cường
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.
Tôn Nữ Minh Hương
BS.
Nguyễn Tất Cường
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
BS.
Nguyễn Tất Cường
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Nguyễn Tất Cường
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.
Đặng Diệu Linh
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc

Lịch khám bệnh Quận 1

9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Buổi Sáng / Chiều (8h30 - 16h30)