LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

...

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy