LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

...

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Công Sơn

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Công Sơn

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN