LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

...

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Nguyễn Huy Bằng
BS.
Nguyễn Thúc Bội Huyền

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
BS.
Tăng Ngọc Diệp
BS.
Lâm Thị Tú
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
BS.
Tăng Ngọc Diệp

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Đỗ Thị Huyền
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Đỗ Thị Huyền
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Đỗ Thị Huyền
BS.
Lâm Thị Tú

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Nguyễn Huy Bằng
BS.
Nguyễn Thúc Bội Huyền

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN