...

Lịch khám bệnh Quận 1

9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

Lịch khám bệnh Quận 1

9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh