Bs. Hồng Hải (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ thai sản từ tháng 7/2018
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Bs.CKII.
Phạm Thị Phương
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc