Lịch làm việc

...
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
Luân phiên theo ca trực

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
Bs.
Bùi Văn Đức
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
BS.
Bùi Văn Đức
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
Luân phiên theo ca trực

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
Bs.
Bùi Văn Đức
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
BS.
Bùi Văn Đức
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)