LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

...

Lịch khám bệnh Quận 1

9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong

BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong

BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn

Lịch khám bệnh Quận 1

9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong

BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong

BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn