Lịch làm việc

...
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.
Nguyễn Kim Phong
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Lê Thị Hồng Hải
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Ths.Bs.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.
Phạm Thị Phương
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.
Trần Ngọc Quỳnh