Lịch làm việc

-
Bs. Đặng Thj Thùy Trang (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 02/07/2019 đến hết ngày 31/07/2019
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Phạm Thị Phương
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Phạm Thị Phương
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh