Lịch làm việc

Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng) nghỉ phép từ ngày 29/09/2019 đến hết ngày 29/11/2019
Bs. Phan Thị Thảo (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 25/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019
Bs. Phạm Thị Phương ( khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 16/11 đến 19/11
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Trần Anh Thư
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phạm Thị Phương
BS.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Trần Anh Thư
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phạm Thị Phương
BS.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như