Lịch làm việc

...
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.
Trương Thị Phương Hà
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Hoàng Long
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
Bs.
Bùi Văn Đức
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
BS.
Bùi Văn Đức
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.
Trương Thị Phương Hà
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Hoàng Long
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
Bs.
Bùi Văn Đức
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
THS.BS.
Trịnh Tấn Lập
BS.
Bùi Văn Đức
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)