Lịch khám bệnh Quận 1

6 – 8 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc

THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Nguyễn Tất Cường
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.CKII.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư

THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.
Nguyễn Tất Cường
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

BS.
Nguyễn Tất Cường
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc

BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
BS.
Tôn Nữ Minh Hương
BS.CKI.
Danh Thái Bình
BS.
Đỗ Thị Mỹ Nữ
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải

THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh