Lịch làm việc

Bs. Hoàng Long (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 10/03/2020
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Tạ Văn Thuận
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Trần Anh Thư
BS.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
BS.
Trần Văn Thảo
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên ca trực
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
BS.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Tạ Văn Thuận
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
BS.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Trần Anh Thư
BS.
Trần Anh Thư
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.CKI.
Trương Kim Tri
BS.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
Luân phiên theo ca trực
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
BS.
Trần Văn Thảo
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
BS.
Nguyễn Thị Hồng Thê
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)