LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

...

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.
Danh Thái Bình
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
Ngoài Giờ (17h00 - 19h30)
THS.BS.
Phùng Minh Hoàng Long
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Nguyễn Công Sơn
BS.CKII.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh

Lịch khám bệnh

Quận 7

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Lịch khám bệnh

Quận 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN