LỊCH LÀM VIỆC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Bs. Mai Thị Diệu Trinh (Khoa Tiêu hóa) không khám ngày 06/11/2020
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
BS.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
TS.BS.CKII.
Hoàng Lương
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên ca trực
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
Luân phiên ca trực
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.
Hoàng Long
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Nguyễn Kim Phong
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
BS.CKII.
Phan Thị Thảo
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
BS.CKI.
Phạm Thị Phương
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
BS.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
THS.BS.CKI.
Trần Anh Thư
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Lê Thị Hồng Hải
BS.CKII.
Vũ Văn Khánh
BS.
Nguyễn Kim Phong
THS.BS.
Đinh Tiến Trung
BS.CKII.
Trần Cao Khoát
BS.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
THS.BS.
Thái Phan Hưng
THS.BS.
Trần Ngọc Quỳnh
THS.BS.CKII.
Trần Quý Ngọc
THS.BS.CKII.
Trương Kim Tri
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như
BS.
Trương Thị Phương Hà
THS.BS.
Hoàng Long
THS.BS.CKI.
Trương Thế Anh
THS.BS.
Đặng Nhật Quỳnh Như

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.CKII.
Ngô Thanh Thúy
BS.
Nguyễn Tuấn Thanh
Buổi Tối (17h00 - 19h45)